3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Před prvním uložením celé žádost je nutné také zadat „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet.

 

Základní část - „Základní údaje žádosti“ - je povinné vyplnit Název žádosti, počet obyvatel obce a datum dokončení realizace.
 

Karta „Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele a její druh potvrdí danou volbou. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. Dále je potřeba zadat, zda jste plátcem DPH.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – povinné je potvrzení majetkové účasti žadatele výběrem dané varianty. Pokud je zvolena varianta „ANO“, je nutné vložit přílohu Výpisu z OR, který tuto skutečnost potvrzuje.
Uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.
Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.
Pokud neexistují osoby pro seznamy osob s podílem a osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“.  Následně je nutné doplnit seznam skutečných majitelů a to buď prostřednictvím tlačítka „Načíst majitele z ISESM“ nebo pomocí akce „Nový“ a doplní informace o vlastnících a vloží dokument Úplný výpis platných údajů. Pokud žadatel nemá skutečného majitele, tuto skutečnost potvrdí.

 

Karta „Parametry projektu“ – uživatel pomocí tlačítka „Změna hodnot parametrů“ doplní hodnoty relevantních parametrů a pomocí tlačítka „Uložit a zpět“ provede jejich uložení.

 

Karta „Další údaje žádosti“ – uživatel  popíše stávající a navrhovaný stav. Pomocí tlačítka „Vložit“ v části Povinné dokumenty k žádosti provede postupně vložení povinných příloh.

 

Karta „Kontrolní seznam k DNSH“ – zde uživatel provede své posouzení Environmentálních cílů a v případě odpovědi „NE“ uvede také své stanovisko. Případně vyplní své podpůrné tvrzení ve spodní části této záložky

 

Karta „Čestná prohlášení“ – zde je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

Karta „Souhlas s podmínkami“ – –po přečtení a stáhnutí souboru s podmínkami provede uživatel odsouhlasení.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - Národní plán obnovy - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: