3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Výzva II. - program Obchůdek 2021+". Po zobrazení formuláře zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.
 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti a datum dokončení realizace.

Jednotlivé karty žádosti:

Karta „Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele a její druh potvrdí danou volbou. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. Dále je potřeba zadat, zda jste plátcem DPH.

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.

Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

Pokud neexistují osoby pro seznam osob s podílem pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“, v případě že ano vloží údaje Osob s podílem pomocí akce „Nová“.

Karta “Aktivity projektu“ – na této záložce si uživatel ze seznamu zvolí podporované aktivity. Aktivita, která nejlépe odpovídá hlavnímu cíli projektu, musí být zvolena jako "Hlavní aktivita", případné další aktivity uživatel vyplní do seznamu „Další aktivity“ pomocí akce „Výběr podporovaných aktivit“.

Karta „Projekt“ – uživatel vyplní všechna pole sekce „Základní informace o projektu“ a „Veřejná podpora“. Povinnou položkou je doplnění alespoň jednoho místa realizace.

Karta „Parametry projektu“ – uživatel pomocí tlačítka „Změna parametrů“ doplní hodnoty relevantních parametrů a pomocí tlačítka „Uložit a zpět“ provede jejich uložení.

Karta „Rozpočet projektu“ – v této kartě uživatel kliknutím na název rozpočtové položky vyplní „Celková cena bez DPH (Kč)“ a „Celková cena bez DPH (způsobilá) (Kč)“ a potvrdí kliknutím na „OK“.

Karta „Zdroje financování“ – uživatel doplní „Stav rozpočtu projektu“ a „Zdroje financování“ tak, aby byl kontrolní součet a Kontrolní rozdíl roven 0.

Karta „Přílohy žádosti“ - Tlačítkem „Vložit“ uživatel postupně doplní jednotlivé povinné přílohy žádosti. Podoba dokumentů, jejich obsah a požadované podpisy a ověření je dáno podmínkami Výzvy.

Karta „Kontrolní seznam k DNSH“ - zde uživatel provede své posouzení Environmentálních cílů a v případě odpovědi „NE“ uvede také své stanovisko. Případně vyplní své podpůrné tvrzení ve spodní části této záložky.

Karta „Čestná prohlášení“ - zde je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními a zatrhnutím také udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Karta „ Souhlas s podmínkami“ – po přečtení Podmínek čerpání investiční podpory (případně je možné si znění Podmínek stáhnout), je potřeba potvrdit seznámení s jejich zněním.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: