3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Před prvním uložením celé žádost je nutné také zadat „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.

 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti.
 
Jednotlivé karty žádosti:
 
Karta „Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné vyplnit CZ NACE a Oprávněnou osobu jednající jménem žadatele a její druh potvrdí danou volbou. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a e-mail. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. Dále je potřeba zadat, zda budete uplatňovat odpočet DPH a v případě podpory De minimis výši čerpaného limitu.
 
Karta „Vlastnická struktura“ – povinné je potvrzení majetkové účasti žadatele výběrem dané varianty. Pokud je zvolena varianta „ANO“, je nutné vložit přílohu Výpisu z OR, který tuto skutečnost potvrzuje.
Uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby jednající za žadatele, a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.
Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.
Pokud neexistují osoby pro seznamy osob s podílem a osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“.  Následně je nutné doplnit seznam skutečných majitelů, a to buď prostřednictvím tlačítka „Načíst majitele z IS ESM“ nebo pomocí akce „Nový“, doplní informace o vlastnících a vloží dokument Úplný výpis platných údajů. Pokud žadatel nemá skutečného majitele, tuto skutečnost potvrdí.
 
Karta „Parametry projektu“ – uživatel pomocí tlačítka „Změna hodnot parametrů“ doplní hodnoty relevantních parametrů a pomocí tlačítka „Uložit a zpět“ provede jejich uložení. Poté vyplní uživatel témata ze sekce „Odborná témata pro konzultace“, vyplní kontaktní údaje na poradce a lokalitu působení M-Ekis. Lokalitu vyplní pomocí tlačítka „Přidat lokalitu“ a zadá adresu v okně vyhledávání v RÚIAN.
 

Karta „Další údaje žádosti“ – uživatel přidá odborné poradce pomocí tlačítka „Nový“. Po vyplnění všech povinných údajů k jednotlivému poradci uloží data pomocí tlačítka „Uložit a zpět“. Pomocí tlačítka „Vložit“ v části Povinné dokumenty k žádosti provede postupně vložení povinných příloh.
 
Karta „Čestná prohlášení“ - zde je potřeba kliknout na tlačítko „čestné prohlášení“ a vyplnit všechny požadované náležitosti, které uživatel uloží pomocí tlačítka „Uložit a zpět“. Poté je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.
 
Karta „Souhlas s podmínkami“ – po stáhnutí a přečtení souboru s podmínkami provede uživatel odsouhlasení.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři NPO - 2.5.3. Poradenství - Mobilní EKIS (M-EKIS). Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: