3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Nepokryté náklady - Sektorová podpora". Pokud má žadatel založenou žádost z první výzvy Covid - Nepokryté náklady, může tuto již existující žádost využít ke zkopírování údajů pro novou žádost. Předpoklad pro zkopírování dat žádosti z předchozí výzvy je, že je tato žádost schválená k proplacení. Po zobrazení formuláře „Žádost COVID – Nepokryté náklady - Sektorová podpora“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet.

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. V případě potřeby zde na kartě zadejte oprávněnou osobu, která bude za žadatele jednat.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.
Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“. V případě žadatele právnické osoby také doplní seznam skutečných majitelů pomocí akce „Nový“ a doplní informace o vlastnících a vloží dokument Úplný výpis platných údajů.

 

Karta „Obory podnikání“ uživatel zvolí příslušnou oblast ve které žadatel podniká dle vybraných sektorů, následně zvolí zda žadatel podniká na základě živnostenského zákona  a provede načtení údajů z RŽP. V případě, že žadatel podniká na základě jiného právního předpisu než je živnostenský zákon, tuto skutečnost potvrdí a tento právní předpis uvede.
V obou případech pak uživatel musí popsat podnikatelskou činnost žadatele.

 

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – zde uživatel zvolí jaký druh účetnictví žadatel vede, zda jde o daňovou evidenci nebo je účetní jednotkou a tuto volbu potvrdí. Následně je potřeba zvolit Rozhodné období  a doplnit uvedenou tabulku o hospodaření žadatele v daném Rozhodném období.

 

Karta „Další údaje žádosti“ – uživatel doplní do Rozhodného a Srovnávacího období částku Výnosů/Příjmů. V případě, že žadatel vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1.11.2019, či jeho činnost byla utlumena v daném období, tak tuto skutečnost potvrdí.  Následně vyplní relevantní skutečnosti a vybere odpovídající Srovnávací období v rozbalovací liště.
Uživatel doplní Výkaz o obratu podporovaných činností a následně doplní Povinné přílohy, které postupně vkládá přes tlačítko „Vložit“.

 

Karta „Čestná prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: