3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Nepokryté náklady". Po zobrazení formuláře „Žádost COVID – Nepokryté náklady“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – uživatel žadatele vyplní tabulku údaji z Upraveného výkazu zisku a ztráty a z Přehledu o dotacích - oboje dle Přílohy 2 a Přílohy 5 Výzvy. Hodnoty se do tabulky vyplňují v tisících. Pokud žadatel obdržel dotace z jiného programu, než je uvedený v tabulce, klikněte v tabulce na ikonu + u řádku „Jiné programy“ a uveďte potřebnou informaci.

 

Karta „Další údaje žádosti“ –  uživatel žadatele vyplní „Popis činnosti“. Dále uživatel zadá částky výnosy/příjmy za „Rozhodné období“  a „Srovnávací období“. V případě zatržení volby „Vznikl jsem nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) jako žadatel až po 1. lednu 2020 a chci si jako srovnávací období zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.“ může žadatel vybrat i jiné období z nabídky. Pokud vyberete volbu „Jsem žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v průběhu období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, tak v průběhu období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 utlumena v důsledku relevantní skutečnosti“ je povinné vyplnit položku „Popis relevantní skutečnosti“. Na této kartě je dále povinné vložit dokumenty do seznamu „Doložení dokumentů dle výzvy“ přes tlačítko „Vložit“, konkrétně se jedná o typy dokumentů „Upravený výkaz zisku a ztráty“, „Přehled dotací“, „Výkaz o poklesu obratu“.

 

Karta „Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID – Nepokryté náklady“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: