3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Nepokryté náklady 2". Pokud má žadatel založenou žádost z první výzvy Covid - Nepokryté náklady, může tuto již existující žádost využít ke zkopírování údajů pro novou žádost. Předpoklad pro zkopírování dat žádosti z předchozí výzvy je, že je tato žádost schválená k proplacení. Po zobrazení formuláře „Žádost COVID – Nepokryté náklady 2“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. VV případě potřeby zde na kartě „Žadatel“ zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele vybere příslušnou volbu podle toho, zda je podnikatelský subjekt s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR nebo bez majetkové účasti státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Do seznamů na kartě dále uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak uživatel žadatele zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

Rovněž se uvedou osoby do „Seznamu skutečných majitelů“, pokud se nevyplňuje, je potřeba zatrhnout volbu „Nemám povinnost uvádět skutečného majitele“. Pro žadatele typu fyzická osoba podnikající se „Seznam skutečných majitelů“ nezobrazuje.

Osoby do příslušných seznamů na kartě vložíte pomocí akce „Nová/Nový“.

 

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – uživatel žadatele si zvolí Rozhodné období duben a květen 2021, nebo duben 2021 a dále vyplní tabulku Výnosy a náklady - podklady pro výpočet dotace údaji z Upraveného výkazu zisku a ztráty a z Přehledu o dotacích - oboje dle Přílohy 2 a Přílohy 5 Výzvy. Hodnoty se do tabulky vyplňují v tisících. Pokud žadatel obdržel dotace z jiného programu, než je uvedený v tabulce, klikněte v tabulce na ikonu + u řádku „Jiné programy“ a uveďte potřebnou informaci.

 

Karta „Další údaje žádosti“ –  uživatel žadatele vyplní „Popis činnosti“. Dále uživatel zadá částky výnosy/příjmy za „Rozhodné období“  a „Srovnávací období“. V případě zatržení volby „Jsem žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. dubnu 2019“ může žadatel vybrat i jiné období z nabídky. Pokud vyberete volbu „Jsem žadatel, jeho podnikatelská činnost byla v průběhu Srovnávacího období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti. je povinné vyplnit položku „Popis relevantní skutečnosti“. Na této kartě je dále povinné vložit dokumenty do seznamu „Doložení dokumentů dle výzvy“ přes tlačítko „Vložit“, konkrétně se jedná o typy dokumentů „Upravený výkaz zisku a ztráty“, „Přehled dotací“, „Výkaz o poklesu obratu“.

V sekci „Výpočet dotace“ se na základě zadaných informací provede výpočet dotace.

 

Karta „Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID – Nepokryté náklady 2“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: