3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Kultura 3.3B. podpora pro ticketingové společnosti a kolektivní správce". Po zobrazení formuláře „Žádost - COVID - Kultura 3.3B“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Jméno kontaktní osoby žadatele“, „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „Údaje o nákladech“ – uživatel zadá  „Způsobilé náklady dle Přílohy 2 Výzvy“, po výběru typu subjektu žadatele uveďte částky do příslušných polí v tabulce „Náklady - podklady pro výpočet dotace“.

 

Karta „Další údaje žádosti - dokumenty“ – uživatel žadatele vloží alespoň jeden dokument u každého typu dokumentu. Obsah jednotlivých dokumentů je dán Výzvou. Vložení dokumentu provedete přes akci „Vložit“ u požadovaného typu dokumentu v „Seznam typů dokumentů pro doložení žádosti“.

 

Karta „Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - COVID - Kultura 3.3B“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: