3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Kompenzace nepřímých nákladů". Po zobrazení formuláře „Žádost - Kompenzace nepřímých nákladů 2020“ zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Výši kompenzace“  a „Cenu forwardu na povolenky“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.
 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti.
 
F. Výše požadované kompenzace vypočtená podle § 4 – je povinné vyplnit Výši kompenzace v Kč.
 
Jednotlivé karty žádosti:
 
Karta „A. – B. Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele, pokud se nejedná o statutární orgán žadatele. Je povinné vložit ověřenou plnou moc pro tuto osobu vystavenou statutárním orgánem žadatele.
Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte, přiložíte doklad o vlastnictví účtu  a uložíte.
 
Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.
Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.
Pokud neexistují osoby pro seznamy osob s podílem a osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“.  Následně je nutné doplnit seznam skutečných majitelů a to buď prostřednictvím tlačítka „Načíst majitele z IS ESM“ nebo pomocí akce „Nový“ a doplní informace o vlastnících a vloží dokument Úplný výpis platných údajů. Pokud žadatel nemá skutečného majitele, tuto skutečnost potvrdí .
 
Karta „C. – E. Další údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název provozovny a její adresu. Dále je potřeba vybrat ze seznamu všechna adekvátní odvětví, v niž žadatel podniká pomocí tlačítka „Přidat/Odebrat“. Povinná informace je doplnění jednotlivých výrobních zařízení pomocí akce „Nové“, kdy na detailu výrobního zařízení vyplníte název a adresu umístění.

 
Karta „G. Čestné prohlášení a souhlas“ -  zde je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.
 
Karta „H. Povinné přílohy“ – provede se vložení všech povinných příloh pomocí tlačítka „Vložit“. Následně se provede vygenerování žádosti a vložení podepsané žádosti.

 

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - Kompenzace nepřímých nákladů 2021“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: