3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Výzva II. - program Obchůdek 2021+". Po zobrazení formuláře zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.
 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti, počet obyvatel obce a zaškrtnout zda žadatel „Žádá jako energeticky náročný podnik“, nebo „Žádá jako podnik ve vybraných odvětvích“. V případě, že nespadá ani do jedné z těchto možností jedná se o firmu s normální spotřebou a ani jedno z polí nezaškrtne.
 
Jednotlivé karty žádosti:
 
Karta „Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele a její druh potvrdí danou volbou a případně vloží úředně ověřenou plnou moc. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který uživatel vyplní, vloží doklad o vlastnictví účtu a uloží. V případě, že je žadatel plátce DPH zaškrtne v sekci „Plátcovství DPH“ pole.
 
Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku.

Pokud neexistují osoby pro seznamy osob s podílem a osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“. V opačném případě vyplní všechny požadované informace. Osoby do příslušných seznamů vloží pomocí akce „Nová“.

Následně je nutné doplnit seznam skutečných majitelů a to buď prostřednictvím tlačítka „Načíst majitele z IS ESM“, nebo pomocí akce „Nový“. V případě manuálního vložení je třeba doplnit informace o vlastnících a vložit dokument „Úplný výpis platných údajů“. Pokud žadatel nemá skutečného majitele, tuto skutečnost potvrdí zaškrtnutím pole a vloží dokument „Prohlášení, že žadatel nemá skutečného majitele“. V případě právní formy FOP odpadá povinnost vyplňovat Seznam skutečných majitelů a tato možnost se nebude zobrazovat.
 
Karta „Obory podnikání“ – uživatel pomocí tlačítka „Přidat/odebrat odvětví podnikání“ doplní Oblasti podnikatelské činnosti a potvrdí výběr kliknutím na OK.

Zároveň uživatel potvrdí zaškrtnutím pole dle článku 5.1d Výzvy zda spadá či nespadá do vybraných obor. V případě nezatržení pole je třeba vyplnit údaje o výnosech a následně potvrdit doplňující skutečnost zda žadatel nespadá do uvedených oborů.

Pokud žadatel žádá jako podnik ve vybraných odvětvích má tuto záložku rozšířenou o doplnění sekce „Výkaz Podniku ve vybraných odvětvích (rok 2021)“

V případě, že žadatel provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona zaškrtne pole a vloží Právní předpis.

V poslední sekci záložky žadatel popíše podnikatelskou činnost.

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – tato karta se zobrazí v případě zvolení možnosti „Žádám jako energeticky náročný podnik“, nebo „Žádám jako podnik ve vybraných odvětvích“ a je třeba vyplnit Upravený výkaz zisku a ztráty do kterého se uvedou částky v tisících.

Karta „Způsobilé náklady (Příloha 2)“ - pomocí „+Přidat místo“ žadatel postupně vloží údaje o jednotlivých odběrných a předávacích místech. Vykazování Způsobilých nákladů je možné provést měsíčním vykazováním pro jednotlivá Odběrná a předávací místa, nebo souhrnným prokazováním pro jednotlivá Odběrná a předávací místa za jednotlivé dodavatele.

Karta „Doložení energetické náročnosti“ – tato karta se zobrazí v případě zvolení možnosti „Žádám jako energeticky náročný podnik“, nebo „Žádám jako podnik ve vybraných odvětvích“ a žadatel vloží částku v tisících za „Náklady na spotřebu energetických produktů za rok 2021“ a „Výnosy z vlastních výkonů a zboží za rok 2021“.

Karta „Další údaje žádosti“ – uživatel si přes ikonu ve sloupci Stáhnout může ze systému stáhnout vzory dokumentů, které následně vyplněné vloží přes tlačítko vložit do sekce „Povinné dokumenty k žádosti“

Karta „Čestná prohlášení“ - zde je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - Výzva II. - Program OBCHŮDEK 2021+“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Dle výzvy je možné podat žádost ve třech variantách. Všechny jsou zpracované ve videonápovědě níže.
 
 
 
Videonápověda pro žadatele, jehož podnik měl normální spotřebu energie:

 

 

 
 
 
Videonápověda pro žadatele, jehož podnik je energeticky náročný:

 

 

 

 

 

Videonápověda pro žadatele, jehož podnik spadá do vybraných odvětví: