3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Před prvním uložením celé žádost je nutné také zadat „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.

 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti dle přesně stanovených pravidel uvedených v nápovědě.
 
Jednotlivé karty žádosti:

 
Karta „Žadatel“
V části Informace o žadateli je povinné zadat kód CZ NACE – klasifikaci ekonomických činností.
V části Osoba oprávněná podepsat žádost a podmínky a podat tuto žádost se doplní osoba, jednající jménem žadatele a její druh se potvrdí danou volbou. V případě volby Osoba jedná za žadatele na základě ověřené plné moci je povinné vložit ověřenou plnou moc této osoby a potvrdit skutečnost, že jedná za žadatele.
V části Kontaktní údaje osoby pro komunikaci v této žádosti je povinný údaj zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email.
V části Bankovní účet žadatele se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.
Povinnými údaji v této části je vyjádření k platbě DPH a k výši již čerpaného limitu de minimis.
 
Karta „Vlastnická struktura“
Povinné je potvrzení majetkové účasti žadatele výběrem dané varianty. Pokud je zvolena varianta „ANO“, je nutné vložit přílohu Výpisu z OR, který tuto skutečnost potvrzuje.
Uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.
Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.
Pokud neexistují osoby pro seznamy osob s podílem a osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“.  Následně je nutné doplnit seznam skutečných majitelů a to buď prostřednictvím tlačítka „Načíst majitele z IS ESM“ nebo pomocí akce „Nový“, kdy se ručně doplní informace o vlastnících a vloží dokument Úplný výpis platných údajů. Pokud žadatel nemá skutečného majitele, tuto skutečnost potvrdí .
 
Karta „Parametry projektu“
Uživatel pomocí tlačítka „Změna hodnot parametrů“ doplní hodnoty parametrů projektu a pomocí tlačítka „Uložit a zpět“ provede jejich uložení.
V části Počet obyvatel obce, kde bude umístěna poradna EKIS je povinné vyplnit požadovaný údaj dle uvedeného odkazu Českého statistického úřadu.
V části Odborná témata pro konzultace se potvrdí oblasti odborných témat.
V části Poradna EKIS pro veřejnost je povinným údajem adresa poradny, její zeměpisná délka a šířka a kontaktní údaje – telefon, E-mail a webová adresa.
 

Karta „Další údaje žádosti“
V části Spolupracující poradci uživatel pomocí tlačítka „Nový“ vloží jednotlivé poradce a doloží odbornost poradce prostřednictvím tlačítka „Nový“, následně pomocí tlačítka „Uložit a zpět“ provede jejich uložení.
V části Doložení dokumentů dle Výzvy doloží prostřednictvím tlačítka „Vložit“ všechny povinné přílohy.
 
Karta „Čestná prohlášení“
Zde je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.
 
Karta „Souhlas s podmínkami a pravidly“
Po přečtení a stáhnutí souborů s podmínkami a pravidly provede uživatel jejich odsouhlasení.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - EFEKT III - Osa podpory 2 - EKIS. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: