3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Před prvním uložením celé žádost je nutné také zadat „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet.

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář, který vyplníte a uložíte. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. V případě potřeby zde na kartě zadejte oprávněnou osobu, která bude za žadatele jednat. Pokud se nepodaří uživatele ztotožnit s pověřenou osobou žadatele v systému Základních registrů – ROS, vyplňte na záložce Žadatel údaje v sekci „Jednání v zastoupení na základě plné moci“ a vložte dokument plné moci, případně jiný dokument, který prokazuje, že jste oprávněnou osobou, např. snímek obrazovky výpisu z Registru živnostenského podnikání nebo Obchodního rejstříku.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Po kliknutí na tlačítko „Nová“ se zobrazí formulář“, který vyplníte a uložíte.
Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, osob v nichž má žadatel podíl, pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“. V případě žadatele právnické osoby také doplní seznam skutečných majitelů pomocí akce „Nová“. Po kliknutí na tlačítko „Nová“ se zobrazí formulář, kde se doplní informace o vlastnících a vloží dokument Úplný výpis platných údajů a formulář se uloží.

 

Karta „Obory podnikání“ – uživatel zvolí příslušnou Oblast, ve které žadatel podniká dle vybraných sektorů, následně se zvolí zda žadatel podniká na základě živnostenského zákona  a provede načtení údajů z RŽP. V případě, že žadatel podniká na základě jiného právního předpisu než je živnostenský zákon, tuto skutečnost potvrdí a tento právní předpis uvede.
V obou případech pak uživatel musí popsat podnikatelskou činnost žadatele.

 

Karta „Podnikání“ – zde uživatel vyplní předmět podnikání a zdůvodnění poklesu tržeb.
Uživatel doplní Srovnávané a Srovnávací období a k nim příslušnou částku Tržeb. V případě, že žadatel vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1.11.2019, či jeho činnost byla utlumena v daném období, tak tuto skutečnost potvrdí. Uživatel vloží Dokument o poklesu tržeb a potvrdí skutečnost o čerpání podpory na základě bodu 3.1 Dočasného rámce EK.

 

Karta „Čestná prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

Karta „Zaměstnanci“ – uživatel vyplní zaměstnance a to buď v části „Zaměstnanci k automatickému ověření v evidenci ČSSZ k 1.11.2021“ (doplní se Jméno, Příjmení, RČ nebo evidenční číslo pojištěnce, doplní se úvazky zaměstnance) nebo v části „Zaměstnanci nahlášeni u ČSSZ k 1.11.2021, které nelze automaticky ověřit“ (doplní se Jméno, Příjmení, RČ nebo evidenční číslo pojištěnce, doplní se úvazky zaměstnance, zdůvodnění, proč nebyl zaměstnanec evidován u ČSSZ a vloží dokument prokazující, že zaměstnanec byl přihlášen k platbě na ČSSZ) pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář, kde se doplní uvedené informace a formulář se uloží. Následně je potřeba nahrát Čestné prohlášení o zaměstnancích.

 

Karta „Spolupracující osoby“ – záložka je funkční pouze pro žadatele OSVČ.
Po zaškrtnutí příslušného prohlášení bude otevřen seznam „Spolupracujících osob“, kde pomocí akce „Nová“ se zobrazí formulář, kde je možné vložit příslušné spolupracující osoby (doplní se typ spolupracující osoby, Jméno, Příjmení, RČ nebo evidenční číslo pojištěnce, doplní se úvazky zaměstnance a přiloží Dokument prokazující nahlášení  zaměstnance na ČSSZ k danému období) a formulář se uloží.

 

Karta „Výpočet dotace - rekapitulace“ – zde jsou uvedeny součty úvazků za jednotlivé Oblasti a k nim odpovídající vypočtená výše dotace. V části „Výše dotace“ je možné vypočtenou částku dotace snížit vepsáním příslušné částky.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - COVID 2022 - Sektorová podpora. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: