3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Před prvním uložením celé žádost je nutné také zadat „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „Podnikání“ – na kartě  se uvede „Předmět podnikání“, dále žadatel uvede „Srovnání tržeb“. První srovnávané období tržeb je dané výzvou. Druhé srovnávací období vybere žadatele a zadá k oběma obdobím tržby. Pokud je pokles tržeb min. 50%, bude možné žádost o dotaci podat.  Dále žadatel uvede zda má s touto žádosti souběh podpory s COVID - Ubytování II pro výpočet rozhodného období.

 

Karta „Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

Karta „Zaměstnanci“ – do příslušných seznamů zadejte zaměstnance. Přidání zaměstnance provedete přes tlačítko „Nový“ u požadovaného seznamu. Akcí se zobrazí formulář „Detail zaměstnance“ pro zadání informací o zaměstnanci.

Ve formuláři „Detail zaměstnance“ zadejte potřebné údaje o zaměstnanci (jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce a úvazek). V případě zaměstnance v seznamu, které nelze automaticky ověřit je nutné k zaměstnanci vložit dokument prokazující, že výše uvedený zaměstnanec byl k 11. 1. 2021 přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ a do pole „Komentář“ uveďte, proč nebyl zaměstnanec evidován u ČSSZ.

Po uložení informací ve formuláři „Zaměstnanec“ se v příslušném seznamu na kartě „Zaměstnanci“ zobrazí nový záznam zaměstnance.

 

Karta „Spolupracující osoby“ – do seznamu zadejte spolupracující osoby. Přidání spolupracující osoby provedete přes tlačítko „Nový“. Seznam pro vložení spolupracujících osob a tlačítko „Nový“ se zobrazí až po zatržení volby „Zaškrtnutím potvrzuji, že k 11. 1. 2021 byla ČSSZ nahlášena spolupracující osoba dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Po kliknutí na tlačítko  „Nový“ se zobrazí formulář „Detail zaměstnance - Spolupracující osoba“ pro zadání informací o spolupracující osobě. U spolupracující osoby uvedete požadované informace (typ spolupracující osoby, jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce a úvazek). Rovněž je nutné zatrhnou volbu „Zaškrtnutím potvrzuji, že byla výše uvedená spolupracující osoba k 11. 1. 2021 přihlášena k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení“.

Po uložení formuláře „Spolupracující osoba“ se v seznamu na kartě „Spolupracující osoby“ zobrazí nový záznam.

 

Karta „Výpočet dotace - rekapitulace“ – na kartě je v tabulce přehledně zobrazen výpočet dotace.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID 2021“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: